Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Kan matematik 7 - Addition och subtraktion 0-20

Kan matematik 7 - Addition och subtraktion 0-20

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 72,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 32
ISBN: 89454-68-2
Utgivningsdatum: 20230807
Språk: Svenska
Författare: Lundblad, Anna


”Kan matematik 7 – Addition och Subtraktion 0-20” är en arbetsbok i matematik där alla instruktioner och redovisningsformer har stöd av widgitsymboler och andra symbolbilder.

Här övar eleven addition och subtraktion inom talområdet 0-20 både med och utan tiotalsövergång, med fokus på sambandet mellan additions- och subtraktionstal. Övningarna består av varierade uppgifter där eleven räknar med såväl siffror som tallinjer, klosstaplar, pengar och vardagliga föremål åskådliggjorda med lättolkade bilder. Eleven får förståelse för hur ett tal kan förstås som summan av två mindre tal och hur detta kan uttryckas på olika sätt. Varje moment befästs genom varierade men återkommande övningar som eleven snart lär sig känna igen.

Bildstödet och de tydligt exemplifierade och återkommande övningstyperna möjliggör för fler elever att förstå uppgifterna och att kunna lösa dem på egen hand, och ökar elevernas förutsättningar att uppleva att de kan matematik.

LÄROMEDELSSERIEN "KAN MATEMATIK"
”Kan matematik 7 – Addition och Subtraktion 0-20” ingår i serien ”Kan matematik”. Serien består av 10 mycket enkla arbetsböcker som tillsammans behandlar taluppfattning, addition och subtraktion i talområdet 0-100. Varje bok i serien behandlar ett avgränsat område och har en långsam progression samt ett litet sidantal. 

”Kan matematik” har en mycket luftig layout, med få övningar på varje sida. Instruktioner ges med stor och tydlig text kombinerad med bildstöd i form av widgitsymboler och andra symbolbilder. Övningarna är till mycket stor del utformade med bilder på klossar och föremål som konkretiserar innehållet och bidrar till bättre förståelse.

Eleven besvarar uppgifter genom att dra streck, färglägga, ringa in, kryssa över och skriva siffror. Samma redovisningsformer återkommer i hela läromedelsserien. Även dessa instrueras med både text och bildstöd. Varje sida inleds med ett exempel som eleven kan öva på tillsammans med sin lärare för att sedan arbeta vidare, antingen med stöd eller på egen hand.

Läromedlet ”Kan matematik” bygger på delar av det centrala innehållet i Skolverkets kursplan för matematik i anpassad grundskolas åk 1-6 samt kursplanen i matematik för grundskolans åk 1-3, framförallt inom kunskapsområdet ”Taluppfattning och tals användning”.

Till serien finns en handledning i form av PDF, med beskrivningar av materialet, förslag på hur lärare och elever kan arbeta med böckerna samt idéer på kompletterande praktiska övningar.

I serien Kan matematik ingår följande titlar:
1. Kan matematik – Talen 0-10
2. Kan matematik – Talen 10-20
3. Kan matematik – Addition 0-10
4. Kan matematik – Subtraktion 0-10
5. Kan matematik – Addition 10-20
6. Kan matematik – Subtraktion 10-20
7. Kan matematik – Addition och subtraktion 0-20
8. Kan matematik – Talen 20-100
9. Kan matematik – Addition 20-100
10. Kan matematik – Subtraktion 20-100

FÖR VEM?
Serien ”Kan matematik” riktar sig till såväl elever i anpassad grundskolas åk 1-6 som elever i grundskolans åk 1-3 som behöver anpassat läromedel för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, till exempel på grund av dyslexi, språkstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kan matematik kan också passa elever med svaga svenskkunskaper.

Bildstödet, exempeluppgifterna och de återkommande uppgiftstyperna gör undervisningen mindre beroende av läsförmåga och underlättar för elever som har svårt att förstå instruktioner, avkoda och förstå skriven text och/eller har begränsat arbetsminne. De tydliggörande exemplen och de många varierade övningarna av samma moment stöttar elever som har svårigheter med den abstrakta förståelsen.