Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Bli en läsare: Skriv 3, Läsinlärning i 7 steg

Bli en läsare: Skriv 3, Läsinlärning i 7 steg

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 62,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 32
ISBN: 87139-86-4
Utgivningsdatum: 20140101
Språk: Svenska


Bli en läsare - Skriv 3 innehåller 30 skrivövningar. Skrivövningarna innehåller böjning av substantiv, adjektiv och verb, sammansatta ord, svara på frågor till texter, återberätta texter skriftligt m.m.

Bli en läsare är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial avsett för nyinlärning eller ominlärning. Detta läromedel riktar sig till äldre elever och har en lite vuxnare framtoning i formgivning och textinnehåll. Materialet börjar med ljuden A, S och L. Därefter presenteras ett språkljud samt tecken i taget och övas grundligt.
Materialet är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse.
Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord.
Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning – från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter.
Inlärningen förstärks genom skrivövningarna och datorövningarna.
Läromedlet bygger på metoden Läsinlärning i 7 steg utvecklad av Maj J Örtendal.
Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
De 7 stegen är:
Steg 1 – Ljudsegmentering
Steg 2 – Ljudsyntes
Steg 3 – Bygga/skriva orden
Steg 4 – Läsa orden
Steg 5 – Samtala om ordens betydelse
Steg 6 – Upprepad läsning
Steg 7 - Hemuppgift

Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”.
En av slutsatserna är följande: Citat – Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet).

Detta inlärningsmaterial är anpassat för elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter samt elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. Även lämpligt för Sfi- undervisning.