Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Bli en läsare: lärarhandledning

Bli en läsare: lärarhandledning

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 411,00 kr
Bandtyp: Spiral
Antal sidor: 120
ISBN: 87727-12-2
Utgivningsdatum: 20150101
Språk: Odefinierat språk
Författare: Örtendal, Maj J


Lärarhandledning till Bli en läsare med läsinlärning i 7 steg. Handledningen ingår i läromedelspaketet Bli en läsare med läsinlärning i 7 steg.

Lärarhandledningen innehåller en genomgång av grunderna i metoden Läsinlärning i 7 steg, utvecklad av Maj J Örtendal. Handledningen innehåller också noggranna beskrivningar av hur läromedlets olika delar används.

I lärarhandledningen igår även en webbdel som innehåller en PDF version av lärarhandledningen, olika kopieringsunderlag, bildbank och ett kartläggningsmaterial.

Bli en läsare med läsinlärning i 7 steg, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex: Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter. Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. Sfi- undervisning

Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord. Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter.
Inlärningen förstärks genom skrivövningarna och datorövningarna.
Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
De 7 stegen är:
Steg 1 - Ljudsegmentering
Steg 2 - Ljudsyntes
Steg 3 - Bygga/skriva orden
Steg 4 - Läsa orden
Steg 5 - Samtala om ordens betydelse
Steg 6 - Upprepad läsning
Steg 7 - Hemuppgift

Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport Dyslexi hos barn och ungdomar. En av slutsatserna är följande: Citat - Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet).

Bli en läsare består av följande material:
Läseböcker och skrivböcker på tre nivåer (1 ex. av varje bok)
Lärarhandledning med anvisningar till alla sidor i läseböcker och skrivböcker
Kopieringsunderlag
Markörkort och bokstavskort
Datorövningar sex program A F
A - Sambandet språkljud och bokstavstecken
B - Fonologisk träning i fyra steg
C - Två slags vokalljud
D - Träning med flashcard-metoden
E - Ljudförväxlingar
F - Läsflyt genom upprepad läsning

Skollicens obegränsat antal användare.
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen.
Adress till inloggningssidan är https://www.laraonline.se
Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma lärarinloggning.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.